Az élményszerű tanulás – Egy konferencia margójára

Szerzõ: Farkas Olga
Megjelenés éve: 1997

A gyakorlott tréningezõk élményeinek, gondolatainak a megismerése segíthet azoknak, akik szeretnének jobban boldogulni az életben. Akik szeretnék, hogy jobban elfogadják õket a közösségben, ahová tartoznak és õk maguk is jobban el tudjanak fogadni másokat. De még nem szántk rá magukat arra, hogy ilyenfajta foglalkozáson részt vegyenek. Többen elõször idegenkedve fogadják a tanulásnak ezt a módját. De hamarosan rájönnek, hogy csak a kezdeti lépés nehéz. A műhelymunka során megtapasztalják, hogy a társaik barátságosak és kedvesek. Segytõkészek és figyelmesek, ha olyan légkörben dolgoznak, ahol az emberek tisztelik egymást. A figyelem és megbecsülés pedig erõt ad ahhoz, hogy ténylegesen változzanak, fejlõdjenek. Kielégytõbb módon csináljanak valamit az életükben, mint eddig.

A hallgatók által írt hiteles elbeszélések hasznos és kellemes olvasmány lehet azok számára is, akik már kipróbálták és megszerették a csoportmunkát. Egy-egy gyakorlat, szituációs játék mást és mást jelenthet a résztvevõknek, más és más lehet a jelentéstartalma egy-egy egyéni vagy együttesen végzett feladatnak. Ám amiben valamennyi élmény és tréning közös: a hallgatók életszemlélete általában megváltozik. Megújulnak és energiával töltõdnek fel. A mindennapi életüket könyebben és vidámabban élik.

 

Kérdések - válaszok - tanácsok a minõség világából

Szerzõ: Farkas Katalin - Avramov András (szerk.)
Megjelenés éve: 1997

"... 'Európai minõség a társadalom szolgálatában' – azt a filozófiát juttatja kifejezésre, miszerint a minõség nem tekinthetõ csak egy eszköznek a globális versenyképességért folytatott nemzetközi küzdelemnek, hanem elõ kell segítenie az életminõség javítását is. A minõségnek a társadalom javát kell szolgálnia. (...)

'A minõségtudatosságra való tudatos törekvés' című projekt keretében – amellett, hogy konferenciákat, tréningeket, elõadásokat, konzultációkat szervezünk – arra törekszünk, hogy minél több információt, szakmai anyagot juttassunk el a kamara tagjainak.

Jelen kötetünkben kérdéseket – válaszokat – tanácsokat fogalmazunk meg a minõség világából. (...)

Bízunk benne, hogy olvasóinknak segítséget tudunk nyújtani ahhoz, hogy megismerjék: a minõség nem öncél, hanem a gazdasági célok elérésének olyan eszköze, amely hozzájárul ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozások a rövid távú profit helyett a hosszú távú fennmaradás stratégiáját válasszák. "  

 

 

Kultúrák közötti kommunikáció

Szerzõ: Farkas Olga - Kiss Nóra
Megjelenés éve: 1998

Az olvasmány más népek szokásainak, életmódjának a megismerésére és megértésére ösztönöz. A mű kiinduló alapját az Ohió államban töltött 1996/97-s tanév, középiskolai tanulmányi idõ tapasztalatainak a folyamatos rögzítése és feldolgozása jelentette. A "Holnap hagjai" elnevezésű, vegyes életkorú, amrikai néger kórus munkájában való alkotó részvétel élményeinek az elemzése egyrészt tudatosítja a különféle etnikai csoportok egyenrangúságát, másrészt megkönnyíti a sajáttól eltérõ gondolkodásmód és mentalitás tudomásul vételét. Harmadrészt konkrét eszközök, eszközrendszerek leírásával a másság elfogadásának, az elõítélet oldásának a lehetõségeire hívja fel a figyelmet. A kooperációs formák új szemléletével a kölcsönös figyelem és tolarencia élményszerű tanulásának módjait kínálja a felnövekvõ generációnak. A kötetet minden bizonnyal haszonnal forgatják a diák- és csereprogramokat szervezõ tanárok, ifjúsági szervezetek, kisebbségi közösségek tagjai és azok vezetõi, az interkulturális tanulás témakörével foglalkozó gyakorló pedagógusok és fóiskolai hallgatók.

 

 

A minõség követelményei

Szerzõ: Farkas Katalin - Guóth Árpád - Somogyi Attila
Megjelenés éve: 1999

"Megtanulni profitálni a minõségbõl (...) ha vállaljuk a tanulást; a tanulás szépségét és nehézségét megtanulhatjuk: a minõségügy középpontba kerülése nem egyszerűen divat, hanem nagyon fontos szerepe van a profit elõállításában, növelésében."

 

 

 

Útkeresés és továbbadás – 25 év a pedagóguspályán

Szerzõ: dr. Farkas Olga
Megjelenés éve: 2000

Pályakezdõként óvodáskorú gyerekekkel foglalkoztam, majd évtizedeken át tanítottam általános és középiskolás diákokat, fõiskolai-, egyetemi hallgatókat, gyakorló pedagógusokat, közoktatás vezetõket. Meghatározó tanítási élményeimrõl gyakran írtam tanulmányokat. Jelentõs évfordulóhoz érve, ezekbõl az írásokból szerkesztettem a kötetet. Mi fűzi mégis egybe a külön-külön megírt gondolataimat? Mindenekelõtt az olvasmány során átfogó ívként bontakozik ki az a meggyõzõdésem, mely szerint a diploma csak induló alap ahhoz, hogy valaki tanárrá válhasson. Személyes kapcsolatokon keresztül, az osztálytermek élõ pedagógiai valóságában évrõl-évre formálja egymást a nevelõ és neveltje. Nincs recept vagy séma, amit leckeszerűen meg lehetne tanulni „Így kell nevelni" címmel. De a szüntelen útkeresés és alkotó megújulás a szülõ, a tanár részérõl garanciát jelenthet, hogy a nevelés folyamatában gyerek és felnõtt kölcsönösen boldogabbá tegye egymást. Tanárjelölteknek, szülõ-, és pályatársaimnak örömmel adom tovább a képzési tapasztalataimat. Bízom abban, hogy néhány ötlet, elképzelés megragadja a figyelmüket, s újabb dolgok kipróbálására ösztönzi õket.

 

10 év 10 tréning – Közoktatási vezetõk tréningjei

Szerzõ: dr. Farkas Olga
Megjelenés éve: 2003

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar Neveléstudományi Tanszékén az elsõ „közoktatási vezetõ” csoport tíz évvel ezelõtt kezdte meg tanulmányait. A szakalapítás korszakot nyitott a szegedi közoktatás és a tanárképzés életében. Gyakorló igazgatók, vezetõ pozícióra pályázók, munkaközösség vezetõk szakirányú képzettséget, korszerű ismereteket és készségeket szerezhetnek helyben, a fõiskolának pedig rangot ad, hogy szegedi kollégák kitüntetik a Kart érdeklõdésükkel.

A jubileumi mű a komplex képzés egy szűk, ám annál fontosabb szeletét, a tréninget helyezi a figyelem középpontjába. A gyakorlatorientált képzés egy lehetséges szemléletét és módszerét mutatja be. E sajátos munkaforma a szemlélet- és viselkedésváltozást ösztönzi, azt a folyamatot serkenti, hogy a jelöltek képessé váljanak megoldani valóságos problémákat. A szerzõ, mint konzultáció-, és tréningvezetõ tíz különbözõ témájú tananyag feldolgozásának tapasztalatait és tanulságait írja le tíz fejezetben. A témák az óvodák, iskolák és kollégiumok idõszerű törvényi kötelezettségeihez kapcsolódnak.

Az olvasó nyomon követheti, hogy a hallgatók felkészítése a polgári társadalom olyan értékeinek és normáinak mentén történik, amelyek a 21. században elvárhatók, hogy a napi gyakorlatban megjelenjenek, miközben akarva-akaratlanul õ is részese lesz a tanulási folyamatnak.

A tartalom alkalmazás-centrikus, több lelkes kolléga közös munkája által kiérlelt ajánlás. Az olvasmány hasznos lehet közoktatási intézmények igazgatói, igazgató-helyettesei, munkaközösség vezetoi, vezeto pozícióra pályázó munkatársai és a készségfejlesztés módszertana iránt érdeklõdõk számára.

A mondanivalót számos fénykép és melléklet teszi meggyõzõvé. A hiteles foglalkozási jegyzokönyvek, személyes élmények emberközelivé teszik a születésnapi kiadványt.

 

 

Demokráciára nevelés. Tréningek tanároknak és diákoknak

Szerzõ: dr. Farkas Olga
Megjelenés éve: 2005

A demokráciára nevelés több szinten zajlik. Az elvek ugyanazok uniós, országos és helyi szinten. Az egyén autonómiájának elve és az esélyegyenlőség elve a demokrácia lényeges alapelvei. A nyilvánosság, az információhoz való hozzáférés és a jogorvoslati lehetőség a részvételi demokráciát erősítik.

Ebben a kötetben leírt tréningek a demokrácia elveinek gyakorlati megvalósításához járulnak hozzá. A foglalkozások osztálytermi szinten zajlanak, konkrét pedagógiai helyzetekben. A programok ahhoz segítik a résztvevőket, legyenek azok tanárok vagy diákok, hogy saját közösségükben kezdeményezőbbek legyenek. Azokat a készségeket fejlesztik, amelyekkel az emberek jobban meg tudják oldani saját problémáikat. Felkeltik az igényt arra, hogy befolyásolják az őket érintő történéseket. Nagyobb belső fegyelemre és felelősségvállalásra késztetnek. Kedvet és bátorítást adnak ahhoz, hogy ki-ki a maga területén kipróbálja a tanultakat.

A kötetet szakmai tapasztalatcserének szánom. Olyan szakembereknek, akiket a demokráciára nevelés módszertana foglalkoztat, akik megoldandó feladatnak tekintik azoknak a pedagógiai eszközöknek a kimunkálását és alkalmazását, amelyekkel a napi gyakorlatban az együttműködés javítható és a hierarchikus hatalmi viszonyok oldhatók. Ez a munka nehéz, az eredmény pedig nem látványos. Emellett elkötelezettséget, hitet, kitartást és komoly szakértelmet kíván. De meggyőződésem, hogy az emberek nevelése az egyetlen út ahhoz, hogy az állampolgári aktivitás erősödjön, a demokratikus ellenőrzési mechanizmusok jobban működjenek, összességében a demokratikus államforma kiteljesedjen.